ZURINAH HASSAN IALAH SASTERAWAN NEGARA MALAYSIA

KOMEN

Tuesday, August 26, 2014

SUMBER RUJUKAN TENTANG ZURINAH HASSAN.

Sedang mencari tulisan tulisan orang lain tentang saya.  Ini adalah antara rujukan penting  Semoga boleh dimanfaatkan oleh pelajar dan mereka yang memerlukan sumber rujukan. Siapa yang dapat menambah , silakan dan saya ucapkan terima kasih.


RUJUKAN ZURINAH
(Antara rujukan penting tentang Zurinah Hassan)


Muhamad Fadzil Yusoff.  Kosmologi Dalam Puisi-Puisi Zurinah Hassan. Tesis PhD.  Universiti Putra Malaysia. 2012.


Ahmad  Kamal  Abdullah.   Zurinah  Hassan:  Jaring  dan  Siklus Kepenyairannya dalam  Ahmad Kamal Abdullah (peny.) GEJALA:  Esei dan Kritikan Puisi Melayu Moden 1955-1986  .  Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989


Shafie Abu Bakar. “Zurinah Hassan” dalam Jambak 2.  Ahmad Kamal Abdullah (peny.).  Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.


Susilawati  Kamaruzzaman.  “Zurinah    Hassan,  Zaihasra,  Siti   Zainon  Ismail”  dalam                                                                                                                                                                                      Kesusasteraan Melayu Moden 1970-1979.  Penyusun Siti Aishah Murad.  Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010. 


Membunga  @  Siti   Meriam    Yaacob.  “Sajak  ‘Salam  Perempuan  dari  Penjara’  dan
Suara Wanita”.  Perisa, Jurnal Puisi Melayu. Jilid 12. 2004:  88-91.


Lim Swee Tin. Zurinah Hassan: Kebersahajaan dan Kesederhanaan yang         Mengasyikkan”. Dewan Sastera. Disember 2004:  17-20.


Nor Hashimah Hj.  Jalaludin.   “Kepenyairan  Zurinah Hassan Ditinjau dari Sudut          Stilistik”.  Dewan Bahasa.  Ogos 1985:  579-591.


Rahman  Shaari. “Sajak-Sajak  Konfesional Zurinah Hassan”. Dewan Sastera.  Disember 2004:  27-29.


Ramli Isin.  “Kepenyairan Zurinah Hassan yang Tidak Pernah Putus dan Surut”.  Dewan         Sastera.  Disember 2004: 12-15.S. Jaafar.  “Zurinah  Hassan  Menulis  itu Satu Tanggungjawab”.  Dewan Sastera.  Julai           1986: 18-21.


Selina  S.  F.  Lee.  “Unsur  Prosa  Dalam  Puisi-Puisi Zurinah Hassan”.  Dewan  Sastera.  Mac 2000:  22-24.


Siti  Zainon  Ismail.   “Zurinah  Hassan  Mengangkat  Isu  Manusia  dan Wanita Melayu”.          Dewan Sastera.  Disember 2004:  21-26


A. Rahman  Napiah.  “ Unsur  Alam  Dalam  Puisi Melayu Moden Karya Zurinah            Hassan” kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan             Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,Universiti    Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.Arbak Othman.   “Idealisme  Budaya  dan  Jatidiri  Bangsa  yang  Tercalar  dalam Puisi             Zurinah Hassan dalam Kumpulan Salasilah” kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.Hamzah Hamdani.   “ Menjejak  Puisi Dalam Memoir Zurinah Hassan” kertas kerja yang             dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan,             anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di      Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi          pada 23 November 2011.Kamariah Kamarudin. “Perutusan Muhasabah” dalam Kumpulan Cerpen Menjelang    Pemilihan.”  Kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis       Tanah Air, Zurinah Hassan, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan          dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,Universiti    Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.Muhamad  Haji  Salleh.  “Bahawa  Aku Pernah Hidup:  Zurinah Hassan Sebagai  Pentafsir Waktu dan Peristiwa” dalam  Seminar Kefahaman Budaya ke VIII.  Anjuran Bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Pembangunan Pelajar Universiti Sains Malaysia.  Dikelolakan oleh Persatuan Sastera Universiti Sains Malaysia pada  18 Disember 2004.
Rosnah  Alias.   Diri, Keluarga dan Masyarakat Dalam Puisi-puisi Zurinah Hassan.  Latihan Ilmiah. Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan     Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.


Shabariah  Mohamad Zakwan.  Falsafah Waktu Dalam Puisi-puisi Karya Zurinah  Hassan.  Latihan Ilmiah.  Universiti Malaya, 1989.


Samsina Ab Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff.  “Pemaknaan Kosmologi Biotik dalam Kumpulan Puisi Salasilah karya  Zurinah Hassan dari Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu”, Persidangan Kebangsaan Alam dalam Kesusasteraan, 16-17 Julai 2010, Universiti Sains Malaysia.


Samsina Ab Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff. “Kosmologi Biotik Alam Fauna dalam Puisi-Puisi Zurinah Hassan Menerusi Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu” dalam Kelestarian Bahasa: Satu Rumpun Satu Ikatan. Penerbit UPM.  2011.
No comments:

Post a Comment